کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.

همه چیز درباره کشور تاریخی ژاپن

۱۹ فروردین ۱۳۹۸
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.
کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.مجمع الجزایر ژاپنژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.

کشور ژاپن یکی از جذاب ترین و البته گران ترین مقاصد توریستی دنیا به شمار می آید که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری و طبیعت زیبای کشور ژاپن، این سرزمین خورشید تابان را به مقصدی جذاب و یکتا بدل ساخته است که پر از تجربه های توریستی و فرهنگی شگفت انگیز است.
مجمع الجزایر ژاپن
ژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است که نام آن همواره در کنار قدرت اقتصادی بی مانند و نظم مردمان اش می آید. ژاپن کشوری است که کاملا توسط آب های آزاد محاصره شده است و هیچ مرز زمینی ندارد. کشور ژاپن دهمین کشور پرجمعیت جهان است و از قدرت های اصلی اقتصاد در جهان به شمار می آید. این کشور که تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته در زبان و فرهنگ تا حدی تحت تأثیر همسایه خود چین بوده است اما نه این طور که کاملا تحت سیطره آن در بیاید. ژاپن کشوری با فرهنگی غنی است که هنر در تمام اجزای آن رخنه کرده است. از آداب غذا خوردن و چای نوشیدن تا گل آرایی و سفره آرایی و رزم و بزم و رقص و نمایش، به هنر های زیبا و منحصر به فردی مزین شده است.

نام گذاری ژاپن و معنای پرچم ژاپن
در ژاپنی به هیچ عنوان کلمه ژاپن را نمی شنوید زیرا نام واقعی و سنتی این کشور نیهون یا نیپون است. در واقع این نام ریشه در نام نیهون کوکو دارد که به معنی خاستگاه خورشید است. نیچی یا هی به معنای خورشید و هون به معنای آغاز است. شاید شرقی ترین کشور جهان بودن در این نام گذاری بی تأثیر نباشد. گویی مردم باستان فکر می کردند اولین سرزمینی که خورشید از آن بر می خیزد و به آن می تابد ژاپن است. بی دلیل نیست که از قدیم الایام به سرزمین خورشید تابان شهرت یافته است. پرچم ژاپن از یک مستطیل سفید و یک دایره سرخ در مرکز آن تشکیل شده است. این پرچم واقعا برازنده معنای نام ژاپن است چرا که این دایره ی تو پر سرخ نماد خورشید است و با معنی ژاپن هماهنگی خوبی دارد. نام این پرچم در زبان ژاپنی نیش شو کی است که معنای آن پرچم خورشید تابان است. نام دیگر ایم پرچم هینو مارو است که معنی دایره خورشید می دهد.

تاریخ کشور ژاپن
ژاپن کشوری باستانی با میراث تمدنی قوی و قدیمی است. پشتوانه فرهنگی و مذهبی این کشور همواره در برهه های سخت تاریخ ژاپن همراه ملت آن بوده است. گفته می شود اقامت ساکنان ژاپن و اولین انسان هایی که در آن جا سکنا گزیدند به دوره پارینه سنگی بر می گردد. تاریخ نخستین ژاپنی ها در حدود ۳۰۰ سال قبل از ولادت حضرت مسیح آغاز می شود که از ابزار فلزی استفاده می کردند و برنج می کاشتند. آنها از قرن چهارم تا هفتم سیستم حکومتی قائم بر امپراطور را سر و سامان دادند و به صورت رسمی در منطقه نارا سامان بخشیدند. با توجه به اینکه اولین تاج گذاری امپراطور، برای امپراطور جیمو تنو برگزار شد،
مورخ های مختلف معتقدند که این دوره آغاز دوره امپراطوری ژاپن است و نفوذ آیین بودا هم در همین دوره بود که صورت گرفت و به سرعت به همه جای ژاپن رخنه کرد. بعد ها در شورشی گسترده که به اصلاح بزرگ معروف شد، یک امپراطور جدید به قدرت رسید و قدرت سیاسی امپراطوری را افزایش داد. تا پیش از او، امپراطور به نوعی رئیس قبیله های مختلف اقوام ژاپنی بود اما پس از آن به مرکزیت قدرت کشور تبدیل شد و نوعی یکپارچگی را در ژاپن پدید آورد. در حدود قرن دوازدهم سامورایی ها و جنگجویان به قدرت رسیدند که به آنها شگون و به این دوره شگون سالاری هم می گویند. شگون لقبی بود که معمولا به صورت ارثی به سردار ها تعلق می گرفت و در واقع بالاترین درجه نظامی بود. در این دوره با وجود حضور امپراطور، عملا شگون ها حکومت می کردند و از قدرت سیاسی و نظامی بالایی برخوردار بودند. این دوره حکم رانی تا نیمه ی اول قرن ۱۹ ادامه پیدا کرد و پس از آن رو به افول گذاشت. دوره میجی در همین ایام آغاز شد. دوره ای که به انقلاب میجی معروف است و توسط امپراطور میجی صورت گرفته است که سردمدار تحولات ژاپن و مدرنیزه کرده این کشور است. مدرن شدن حتی در سیستم حکومتی و سیستم آموزشی ژاپن در این دوره به وضوح قابل بررسی است.

جغرافیای کشور ژاپن و مساحت آن
کشور ژاپن در شرقی ترین نقطه آسیا واقع شده است و محصور در آب است و با کشور های کره جنوبی، ژاپن، کره ی شمالی، روسیه و چین هم مرز آبی است. ژاپن کشوری است که ۶۸ درصد طبیعت آن کوهستانی است و عمده ی جزایر آن خاصیت آتشفشانی دارند چرا که یک دهم آتشفشان های کل جهان در این کشور وجود دارد! همچنین ژاپن کشوری بسیار زلزله خیز است. به طوری که دانشمندان معتقدند در سال ۱۵۰۰ زلزله در کشور ژاپن پدید می آید که البته شدت آنها متفاوت است. زلزله های زیر آبی هم در سواحل آن منجر به سونامی می شوند که گاها می توانند بسیار ویرانگر و مخرب باشند. ژاپن هم چنین از ۶۸۰۰ جزیره تشکیل شده است اما اغلب آنها بسیار کوچک اند و کمتر از یک کیلومتر مربع مساحت دارند. جزیره های اصلی ژاپن که عمده مساحت آن را تشکیل می دهند عبارت اند از هوکایدو، هونشو، شیکوکو و کیوشو.

آب و هوای کشور ژاپن
ژاپن کشوری است که به صورت عمودی از شمال به جنوب کشیده شده است بنابراین تعجبی ندارد اگر آب و هوای قسمت های مختلف آن شبیه هم نباشد. ژاپن هم مانند ایران کشوری چهار فصل است و می توان هر چهار فصل طبیعت را هم زمان در استان های مختلف آن دید. اعتدال ویژگی کلی آب و هوای کشور ژاپن است با این حال زمستان های شمالی این کشور سرد و پر برف است و تابستان های معتدلی دارد. تابستان های جنوبی آن اما به شدت گرم و مرطوب است و زمستان های جنوبی اش معتدل است. بر خلاف تصوری که از ژاپن سر سبز و ثروتمند داریم، ژاپن جزو فقیر ترین کشور های جهان از لحاظ مواد معدنی، منابع طبیعی، معادن و ثروت های زیر زمینی و زمینی است.

جمعیت کشور ژاپن
جمعیت مردم کشور ژاپن در حدود ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است با این حال امروزه رشد جمعیت آن رو به کاهش است و کشور ژاپن در معرض خطر پیر شدن قرار دارد و سرعت روند پیری آن هم چندان پایین نیست. ۲۳ درصد این جمعیت را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل می دهند. نرخ رشد جمعیت این کشور در حدود منفی سه و سه دهم درصد است. از لحاظ نژادی، ۹۸ و نیم درصد ژاپنی ها را قوم یاماتو تشکیل می دهند و باقی ساکنان و اتباع کشور ژاپن متعلق به کشور های کره، چین و بومی های آینو هستند. نسبت جنسیتی جمعیت ژاپن به این صورت است که تقریبا ۶۲ میلیون نفر مرد و تقریبا ۶۵ میلیون نفر زن آن را تشکیل داده اند.

دین مردم ژاپن
شاید بتوان گفت دو مذهب اصلی و کلیدی کشور ژاپن، آیین بودایی و آیین شینتو هستند اما امروزه بیشتر مردم ژاپن به تلفیقی از این دو آیین اعتقاد دارند. مثلا ممکن است مردم مراسم عروسی شان را بر مبنای دین شینتو برگزار کنند و مراسم تدفین مردگان را بر اساس آداب بودایی انجام دهند. شینتو در تاریخ و افسانه های باستانی ژاپن ریشه دارد، آیینی بسیار قدیمی است و بنیانگذار آن مشخص نیست اما مکتبی بر پایه وجود نیرو های الهی به نام کامی در نیرو های طبیعت است. آیین بودایی حاضر در کشور ژاپن اصالتی هندی دارد اما در قرن شم از راه باکجه، منطقه ای در کره به ژاپن راه یافت. آیین بودایی فرقه های مختلفی دارد و یک آیین یک دست نیست، این آیین دارای بت ها و مجسمه هایی برای پرستش است که معمولا در معابد بزرگ یا حتی معابد خانگی نگهداری شده و پرستیده می شوند. در کشور ژاپن اقلیتی از مسیحیان، مسلمانان، سیک ها و هندو ها هم وجود دارد.

زبان مردم ژاپن
زبان اول مردم کشور ژاپن، زبان ژاپنی است که با وجود لغاتی که از چینی وارد آن شده است با چینی هم ریشه نیست و کاملا متفاوت است. ریشه ی این زبان ژاپونیک به زبان های آلتایی ( خانواده ی زبانی آسیای میانه و سیبری) بر می گردد و نزدیک ترین زبان به آن کره ای است که باز هم کاملا شبیه نیست. در نظام نگارشی زبان ژاپنی از سه سیستم نگارشی آن هم به صورت همزمان استفاده می شود. این سه سیستم هیراگانا، کاتانا و کانجی نام دارند که هر یک به منظور خاصی استفاده می شوند. هیراگانا برای صرف افعال و عبارات بومی ژاپنی به کار گرفته می شود. کاتانا بیشتر برای نگارش کلمه ها و عباراتی استفاده می شود که از زبان های دیگر وارد زبان ژاپنی شده اند. کانجی سیستمی است که برای کلماتی که زبان ژاپنی از زبان چینی قرض گرفته استفاده می شود و تعداد این کلمات در حدود چهل و خورده ای درصد از کل زبان ژاپنی است که اصلا کم نیست!

نظام سیاسی ژاپن
نظام سیاسی در کشور ژاپن به صورت سلطنت مشروطه است و بالا ترین فرد در این نظام سیاسی امپراطور ژاپن است که البته قدرت سیاسی زیادی ندارد و بیشتر یک مقام تشریفاتی به شمار می آید و نقشی سمبلیک و نمادین در راهبری کشور دارد. قدرتمند ترین فرد از لحاظ قدرت سیاسی در واقع نخست وزیر کشور ژاپن است که رئیس کابینه ی دولت هم هست. نکته دیگر اینکه ژاپن کشوری دارای دو مجلس است، قوه مقننه آن یک مجلس نمایندگان و یک مجلس مشاوران دارد که به ترتیب ۴۸۰ و ۲۴۲ کرسی دارد.

اقتصاد ژاپن
کشور ژاپن سومین قدرت اقتصادی برتر جهان است که پس از آمریکا و چین در صدر لیست قرار گرفته است. با اینکه ژاپن از لحاظ معادن و ثروت های طبیعی محدودیت بسیاری دارد اما در زمینه صنعت و تکنولوژی و فناوری بسیار پیشرو است و بخش عمده درآمد این کشور از راه صادرات محصولات صنعتی اش است. کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و بمباران وحشتناکی که رخ داد بسیار آسیب دید. جنگ جهانی فجایع گسترده ای را بر ژاپن بر جای گذاشت و از لحاظ اقتصادی هم ژاپن را به پرتگاه کشاند اما ژاپن توانست با همکاری مردم به موقع خودش را جمع و جور کند. به همین دلیل در طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد و به یک الگوی جهانی تبدیل شد.
یکی دیگر از صنایع گسترده و پر رونق ژاپن شیلات است که به دلیل قرار گرفتن این کشور در آب، آبزیان از مهمترین منابع غذایی این ملت به شمار آمده و همین باعث شده تا به صنعت شیلات توجه زیادی معطوف شود و پیشرفت این صنعت مدیون این ویژگی طبیعی است. از دیگر صنایع معروف و فعال کشور ژاپن می توان به اتومبیل، حمل و نقل، صنایع شیمیایی، لوازم الکترونیکی، کشتی سازی و نساجی اشاره کرد. از معروف ترین و محبوب ترین برند های جهانی کشور ژاپن هم می توان تویوتا، سونی، نیسان، میتسوبیشی، نینتندو، پاناسونیک، هوندا و کانن را نام برد.

آداب غذایی مردم کشور ژاپن
ژاپن کشوری با تمدن و تاریخ غنی و طولانی است. فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود را دارد که شاید بعضا از همسایگان اش هم متفاوت و منحصر به فرد باشد. از مهمترین آداب غذا خوردن و سر سفره نشستن در ژاپن دعای قبل از صرف غذا و سپاسگزاری از میزبان بعد از صرف غذا می باشد. صاف نشتن، تمیز نگه داشتن ظرف و تمیز غذا خوردن از نشانه های نزاکت و شخصیت شماست. نباید ته ظرف شما غذایی باقی مانده باشد. همچنین اگر با ژاپنی ها هم سفره می شوید حواستان باشد با دهان پر از غذا حرف نزنید و با دهان باز غذا را نجوید. بهتر است طرز کار استفاده از چاپستیک یا چوب های ژاپنی را یاد بگیرید و هنگام خوردن غذای جامد از آنها استفاده کنید. سعی کنید در حین راه رفتن غذا نخورید چون نوعی بی احترامی به حساب می آید. ژاپنی ها ذائقه خاصی دارند و شاید اول که به ژاپن سفر می کنید از بوی غذا های آنها هم خوش تان نیاید، چه برسد به طعم شان ولی در هر دو صورت باید ادب و نزاکت و احترام به غذای این مردم را رعایت کنید. آنها از مواد اولیه ای مثل لوبیا، ماهی، سبزی، جلبک، میگو و برنج در غذا های شان استفاده می کنند و مدل طبخ یا سرو غذای شان ممکن است برای توریست ها عجیب باشد.

مراسم چای ژاپنی
مراسم چای یا چانویو بخشی جدا نشدنی و منحصر به فرد در فرهنگ و سنت کشور ژاپن است و کمتر سنتی را می توان شبیه به آن یافت. این آداب و رسوم در آماده سازی و سرو چای قدمتی ۸۰۰ ساله دارد. اهمیت این مراسم از آن جایی پدید می آید که چای همواره در مراقبه ها و تمرین تمرکز راهب های بودایی نقش مهمی داشته است و در طی قرون متمادی، این کار با آدابی همراه شده است. این مراسم عاری از حرکات اضافی و زائد است و هم مهمان و هم میزبان باید از آداب آن به خوبی پیروی کنند. آرایش اتاق و میز هم در این مراسم اهمیت زیادی دارد و در عین سادگی از جذابیت زیادی برخوردار است. اگر توریست ها نسبت به انجام مراسم چای اشتیاق داشته باشند می توانند خودشان آن را تجربه کنند. مکان هایی هستند که شما را راهنمایی می کنند و به شما یاد می دهند که چطور چای را با آداب و رسوم خاص آماده و سپس سرو کنید. این مراسم واقعا سرگرم کننده و هنرمندانه است و به تمرکز و آرامش نیاز دارد.

جاذبه های توریستی ژاپن
ژاپن کشوری با تاریخ غنی و تمدنی چند هزار ساله است و دیدنی های توریستی بیشماری دارد. جاذبه های توریستی و گردشگری کشور ژاپن محدود به آثار تاریخی آن نیستند. علاوه بر آثار و بنا های تاریخی، کشور ژاپن از طبیعت فوق العاده ای هم برخوردار است. همچنین فرهنگ و آداب و رسوم آن بسیار برای گردشگران جذاب است و به صورت جدی جزو جاذبه های توریستی این کشور به شمار می آید. حتی غذا ها، شیوه طبخ، شیوه سرو چای، سبک زندگی سامورایی ها و نینجا ها، همه از جذابیت های فرهنگی کشور ژاپن هستند که گردشگران را به خود جذب می کنند تا آنها را برای یک بار هم که شده در مکان هایی مخصوص تجربه کنند!

آنسن Onsen
چشمه های آب گرم در کشور ژاپن از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. شاید این برای ما ایرانی ها چندان عجیب نباشد چرا که در کشور خود ما هم چشمه های آب گرم مثل سرعین و … رواج دارند اما رواج چشمه های آب گرم در کشور ژاپن بسیار جدی تر و پر طرفدار تر است و هم بومیان و هم توریست ها را به شدت به خود جذب می کند و در واقع بخشی از فرهنگ ژاپنی ها است. برای راحتی مشتریان، این چشمه ها هم در فضای باز و هم در فضای بسته و مسقف قابل استفاده هستند. جالب این است که این چشمه ها عینا شبیه هم نیستند و حتی مواد معدنی موجود در آب آنها با هم متفاوت است و هر یک خواص خود را داراست.

جزیره ایشیگاکی
جزیره زیبای ایشیگاکی در جهت غرب منطقه اوکیناوا هونتو قرار گرفته است و مرکز مهم حمل و نقل و بازرگانی در مجمع الجزایر یایاما به حساب می آید. در واقع اگر بخواهید به یایاما سفر کنید باید از ایشیگاکی عبور کنید. آب های ایشیگاکی بسیار زلال و فیروزه ای هستند. این جزیره مناظر بسیار رویایی و زیبایی دارد و یک انتخاب عالی برای گذراندن تعطیلات به شمار می آید. ورزش های غواصی، اسکوبا دایوینگ، قایق سواری، موج سواری، اسکی روی آب و شنا در آب های ایشیگاکی بسیار محبوب هستند. همچنین تفریحات شبانه در این منطقه از رواج خوبی برخوردار است. نکته جالب این که فرهنگ مردم این ناحیه و حتی غذای آنها کمی با دیگر مردم ژاپن متفاوت است و تا حدی از فرهنگ و غذای تایلند تأثیر پذیرفته است. سفر به این منطقه تجربه این منحصر به فرد در میان بقیه ی جاذبه های توریستی کشور ژاپن به شمار می آید.

هیروشیما
نام هیروشیما را همیشه همراه ناکازاکی شنیده ایم. تاریخ تلخ انفجار اتمی که نام این دو شهر را در بر گرفته است برای هر آدمی دردناک است حتی اگر ژاپنی نباشد. البته امروزه دیگر هیروشیما یک شهر پاک و دیدنی است و از آسیب های محیطی گذشته در آن خبری نیست و قلعه هیروشیما و باغی به نام باغ غرق شده از جذابیت های توریستی آن به شمار می آیند اما به یاد آن چه که برای این شهر اتفاق افتاده است، موزه ی یادبود هیروشیما و پارک این یادبود هم بر پا شده است که از جاذبه های تاریخی گردشگری آن به شمار می آید. ششم ماه آگوست سال روز حمله نا جوانمردانه ایالات متحده آمریکا به هزاران زن و مرد و کودک ژاپنی در هیروشیما است و هر ساله در این روز مردم زیادی از تمام جهان برای این یادبود به هیروشیما سفر می کنند.

کانازاوا
کانازاوا یک شهر باستانی و دیدنی در استان ایشیکاوا در کشور ژاپن است. ترجمه ی کانازاوا، مرداب طلا است. از جذابیت های این شهر در کنار طبیعت زیبایش می توان به قلعه تاریخی مرکز آن اشاره کرد که متاسفانه در حوادث مختلف و مخصوصا آتش سوزی در سال ۱۸۸۸ مورد آسیب زیادی قرار گرفت و بخشی از آن سوخت اما هنوز بخش هایی از قلعه منحصر به فردش قابل بازدید است. جالب است بدانید که کانازاپا جزو معدود شهر هایی بود که طی جنگ جهانی دوم توسط نیروی هوایی ارتش ایالات متحده بمباران نشد. به همین دلیل معماری تاریخی آن از سایر بافت های تاریخی شهر های دیگر سالم تر است. از این گذشته کانازاوا، کینروکو، یکی از سه باغ گیاه شناسی بزرگ کشور ژاپن را در خود جای داده است که گیاهان، درختان، گل ها و آبشار های زیبایی را به نمایش گذاشته است و در پشتی قلعه ی شهر به این باغ زیبا گشوده می شود.

نویسنده: امین بابازاده

در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه اخذ ویزا و یا دریافت اقامت می توانید سوالات خود را از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت به شما جواب خواهند داد.

سوال جدید

مطالعه مطالب زیر نیز می توانید برای شما مفید باشد

سفر به هیروشیما و گشت و گذار در جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی آن، خاطراتی به یادماندنی برای شما...

بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما...

شهر کیوتو  پایتخت هزار ساله ی سرزمین خورشید، با تاریخی غنی و فرهنگی پر رونق یکی از مقاصد پر طرفدار...

نظرت چی بود؟

0 نظر

دیدگاهی ارسال نشده است!

آژانس مسافرتی سفری دیگر