بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.

با دین مردم ژاپن بیشتر آشنا شویم

۲۱ فروردین ۱۳۹۸
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.
بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.

بر اساس موقعیت جغرافیایی، هر کشور دین و آیین خاصی دارد که آشنا شدن با آن می تواند برای شما بسیار جذاب باشد. دین مردم ژاپن یعنی شینتوئیسم، آیین رسمی مردم ژاپن بوده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دین مردم ژاپن تنها شینتوئیسم نبوده و جمعیت این کشور به دو دین بودایی و مسیحیت نیز گرویده اند که مسیحیان ژاپنی کمتر از دو درصد از جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری ژاپن را تشکیل می دهند. در صورتی که علاقمند به آشنایی با دین مردم ژاپن، باورها و اعتقادات آن ها دارید این مقاله را از دست ندهید. دین شینتوئیسم که آیین غالب مردم ژاپن به شمار می رود خدا یا پیامبر خاصی ندارد و بر سه اصل نظم و پاکیزگی، صداقت و وجدان کاری و احترام به طبیعت پایه گذاری شده است. همچنین بسیاری از مردم دنیا دین شینتوئیسم را به عنوان دینی مترادف با ناسیونالیسم افراطی و زندگی برای امپراطور می دانند که در واقع این باور به دلیل استفاده از دین شینتوئیسم برای رسیدن به خواسته های امپراطوری های ژاپن در تاریخ بوده است.

مقدمه ای بر شینتوئیسم
شینتو یکی از مهمترین ادیانی است که در ژاپن مورد پرستش قرار می گیرد و پیروان بسیار زیادی را در این کشور به خود جذب کرده است که البته دلیل این امر شروع گسترش این دین از ژاپن بوده است. شینتوئیسم برخلاف ادیان ابراهیمی کتاب مقدسی ندارد و پس از ورود دین بودا به ژاپن با این دین تلفیق شده و بسیاری از قوانینش بر اساس دین بودایی تکامل یافته است. لازم به ذکر است که آئین شینتو چندین بار تا به حال نوسازی شده است و طبق آخرین قانون آن، پرستش امپراطوری توسط خود وی در سال ۱۹۴۶ و پس از جنگ جهانی دوم لغو شد که این امر بیشتر به دلایل سیاسی و پس از شکست سنگین ژاپن رخ داد. البته امپراطوری هنوز هم در ژاپن وجود دارد ولی قدرت سیاسی در کشور نداشته و بیشتر نقشی تشریفاتی را دارد. با مقدمه ای که برای شینتوئیسم ارائه شد متوجه می شویم که این دین همواره مورد تغییر بوده است ولی قوانین سه گانه و اصلی آن مورد تغییر چندانی قرار نگرفته است. همچنین دیگر قانونی که در این دین وجود دارد، دلاوری و فتوت بوده و مردم شینتو بر این عقیده همواره پایبند بوده اند.

کتاب مقدس مردم شینتو
همانطور که اشاره شد شینتوها کتاب مقدس خاصی ندارند و اکثر مردم معتقد به دین شینتو از روی متون بازمانده از گذشته عبادات خود را انجام می دهند. واقعیتی که در مورد دین شینتو همواره مورد تایید بوده است، عدم استفاده از کتاب و استفاده از متون پراکنده ای که در مورد این دین مردم ژاپن نوشته شده است می باشد. البته در سال ۷۱۲ میلادی کتاب کوجیکی نوشته شد که در آن تاریخ ژاپن و دین شینتو تا سال ۶۲۸ میلادی نگارش شده است و به دستور امپراطور آن زمان ژاپن نوشته شده است. این کتاب در کنار کتاب نیهون کی یا نیهون شوکی که بر اساس زبان چینی ولی با دستور زبان ژاپنی اصیل نوشته شده است نشان دهنده قدمت و تاریخ شینتو می باشد. کتاب نیهون شوکی که به معنای کتاب تاریخ ژاپن می باشد، روایت گر داستان هایی است که در کشور ژاپن رخ داده است. دین مردم ژاپن شینتو است و برای اینکه این دین را بتوانید مطالعه کنید بهتر است این دو کتاب را به دست آورده و مطالعه نمایید تا با تاریخ، دین و مردم ژاپن بیشتر آشنا شوید.

داستان خلقت بر اساس باور شینتو
بر اساس باور مردم کشور ژاپن که به دین شینتوئیسم گرویده اند، جهان در ابتدا هیچ نبوده است و اولین کلامی که از روح ستاره شمالی است که به وجود آمده است. همچنین در ادامه دو کامی دیگر به نام های ایزاناگی و ایزانامی به وجود آمده اند که با دو نیزه به آن دستور داده شد تا جهان آفرینش را به وجود آورند و آنها نیز هشت جزیره کشور ژاپن را به وجود آوردند. در ادامه از چشم راست یکی از این دو کامی که در واقع مولد دیگر کامی ها بوده اند، الهه خورشید به وجود آمد و نوه او اولین امپراطور ژاپن بوده است. لازم به ذکر است که سایر امپراطورهای ژاپن نیز از فرزندان اولین امپراطور ژاپن بوده اند. همانطور که مشاهده کردید، باور دین مردم ژاپن با باور سایر ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی که در دنیا بیشترین پیرو را دارند بسیار متفاوت است و به گونه ای دینی برای مردم سرزمین ژاپن به شمار می رود و سایر کسانی که به این دین گرویده اند در سایر دنیا به عنوان افرادی شناخته شده اند که ناسیونالیست شدید ملی دارند. البته باید گفته شود که بیشتر کسانی که دین شینتو دارند از پدران و مادران ژاپنی متولد شده اند ولی باور مردم ژاپن به وجود آمدن دنیا از طریق روح ستاره شمالی است.

ریویو
ریویو در واقع تلفیقی است از دین بودایی و شینتوی قدیمی. به این گونه که پس از قرن هشتم میلادی که بودائیسم وارد کشور ژاپن شد و به نوعی به عنوان دین رسمی برگزیده شد، به دلیل دین مردم ژاپن که شینتوئیسم بود راهبان بودایی تلاش کردند تا تلفیقی از دین شینتوی کهن و بودا را به وجود آورند. در این آیین جدید راهبان بودایی گفتند که طبق باورهایشان بسیاری از خدایان شینتو و بودا در واقع یکی هستند و الهه خورشید که در بند پیشین به آن اشاره شد در واقع مظهر ظهور کامل بودا در کشور ژاپن بوده است و به همین جهت دین ریویو به وجود آمد. دین ریویو دینی تلفیقی از بودائیسم و شینتو می باشد و در واقع امروزه به دین مردم ژاپن تبدیل شده است. پس اگر می خواهید بدانید که نام دین مردم ژاپن چیست باید گفت که بسیاری از آنها به آیین شینتو و دین جدیدی که از تلفیق آن با بودایی درست شده است یعنی ریویو گرویده اند که از قرن ۸ میلادی تاسیس شد و در واقع قوانین بازنگری شده شینتو بر اساس اعتقادات بودایی را ترویج می دهد.

زندگی پس از مرگ
بر اساس باور مردم شینتو و دین مردم ژاپن، پس از مرگ بسیاری از کسانی که فوت می کنند، تبدیل به کامی می شوند و می توانند در زندگی مردم تاثیرگذار باشند و به همین دلیل برای آنها زیارتگاه های خانگی ایجاد می کنند. همچنین مردم شینتو بر این باور می باشند که پس از مرگ، زندگی و مرگ که در دنیای پایین قرار دارند با یک رود به هم متصل می باشند. این بدان معنا است که روح افرادی که مرده اند با یک رودخانه به دنیای زیرین منتقل می شود و در کل می توان گفت که دین مردم ژاپن به دنیای پس از مرگ نیز اعتقاد دارد و این اعتقاد به دنیای زیرین که دنیای مردگان می باشد است. همچنین مردم ژاپن به بهشت و جهنم نیز معتقد بوده و بر اساس نظریات دین شینتو کسانی که در دنیا کارها و اعمال نیک داشته باشند، در آن دنیا نیز می توانند به راحتی و در بهشت زندگی کنند که البته خلاف این ادعا نیز وجود داشته و افرادی که در دنیا توانسته اند خوب باشند باید به جهنم پس از مرگ در دنیای زیرین بروند.

عبادات شینتو
دین مردم ژاپن شینتو بوده و به همین دلیل بیشتر مردم این کشور بر اساس اعتقادات شینتو به عبادت می پردازند. برای اینکه عبادات ژاپنی مورد قبول کامی ها باشند، باید پاکیزه باشید و هدایایی را به درگاهشان نذر کنید. بر طبق باور مردم شینتو، کامی ها در محل هایی مانند یک آبشار، کوهستان و یک جنگل در حال زندگی هستند و به همین دلیلی در این محل ها زیارتگاه های خود را می سازند. در این عبادتگاه ها، با استفاده از وسایلی که طبق باور شینتو ها کامی ها را به خود جلب می کند، تزیین می شوند. وسایلی همچون یک آینه، یک طناب با پارچه های آویزان و غیره مورد استفاده هستند و برای عبادت در عبادتگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. دین مردم ژاپن به گونه ای است که مردم در بازه های زمانی مختلف برای مثال هر یک سال محل کار و زندگی خود را با روحانی های شینتو مقدس می کنند که این یک امر مقدس برای افزایش روزی می باشد. در کل می توان گفت که عبادت بخش مهمی از دین شینتو می باشد ولی روش خیلی خاصی برای این کار در نظر گرفته نشده است. بلکه مردم شینتو باید بر اساس عقاید به سه اصل زندگی شینتو رفتار کنند و به این کار عبادت گفته می شود.

معابد شینتویی
هدف از ساخت معبد در دین شینتو، ایجاد اقامتگاهی برای کامی ها و خدمت کردن به آنها می باشد. یک معبد شینتویی از دو بخش تشکیل شده است که یکی از آنها برای قرار گیری جسم مقدس کامی ساخته شده است و دیگر بخش آن بخش بیرونی است که برای اهدای نذورات و پول در نظر گرفته شده است. همچنین صندوقی برای اهدای نذورات ساخته شده است که در بخش بیرونی قرار دارد. دین مردم ژاپن به گونه ای است که این افراد بتوانند همواره به زیارتگاه ها دسترسی داشته باشند و برای خدمت کردن به کامی ها همواره آماده باشند. محل قرارگیری یک معبد شینتویی تنها بر اساس پیدا کردن یک زمین بلا استفاده نبوده و گاها به دلیل وجود داشتن یک درخت خاص، یک ساحل یا یک کوه که خاص باشد معابد شینتویی ساخته می شوند. در ادامه این مقاله به معرفی بخش های مختلف یک حرم شینتویی می پردازیم و شما را با آن آشنا خواهیم کرد.

نقشه عبادتگاه شینتویی
همانطور که گفته شد یک عبادتگاه و یا حرم دین مردم ژاپن یعنی شینتو از دو بخش درونی و بیرونی تشکیل شده است که این بخش ها هر کدام به تفصیل برای شما مشخص شد. البته بسیاری از عبادتگاه ها دارای بخش های دیگری هستند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم. توری اولین بخش یک عبادتگاه دین مردم ژاپن می باشد و جز در موارد خاص در تمامی عبادتگاه های شینتو مورد استفاده می باشند و به دروازه های ورودی هر معبد دین مردم ژاپن گفته می شود. ساندو به راهی گفته می شود که مردم باید طی کنند تا به یک عبادتگاه برسند که معمولا راهی بسیار کوچک می باشد. چوزویا به محلی گفته می شود که برای شستشوی بدن مورد استفاده می باشد و در راه ورود به عبادتگاه وجود دارد.
به محلی که برای انجام عبادت کاگورا مورد استفاده می باشد کاگورا-تن گفته می شود. به مجسمه های سگ یا شیری که در کنار توری قرار داده می شود کومااینو گفته می شود و در انتها به جلوی محراب اصلی که برای عبادت مورد استفاده قرار می گیرد هایدن گفته می شود. همانطور که دیدید دین مردم ژاپن معابدی دارد که در دین مردم ژاپن دارای جایگاه بسیار بزرگی بوده و برای آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. معابد برای کسانی که به دین شینتو اعتقاد دارند یکی از مقدس ترین مکان های دنیا به شمار می رود و همواره مورد توجه قرار گرفته است.

دین بودایی در ژاپن
همانطور که گفته شد پس از قرن ۸ میلادی که بودایی و بودیسم وارد کشور ژاپن شد، بسیاری از مردم به این دین گرویدند. درست است که دین ریویو بر اساس قوانین شینتو و بودا به صورت همزمان تالیف شد و جای دین شینتو را گرفت ولی بسیاری از مردم ژاپن باز هم به دین بودا گرویدند و به همین دلیل بودیسم، پس از شینتو از پرطرفدار ترین ادیانی است که در ژاپن مورد پرستش قرار می گیرد. در این بخش قصد داریم که شما را دین بودا آشنا کنیم. دینی که امروزه پیروانی در هند، چین و کشورهای آسیای دور داشته و به دین مردم ژاپن هم تبدیل شده است. این دین که در حدود ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح توسط بودا (سیدارتا گوتاما) ایجاد شد امروزه با ۵۰۰ میلیون نفر پیرو به عنوان یکی از اصلی ترین مذاهب در دنیا شناخته می شود. خواستگاه اصلی این دین در هندوستان بود ولی بعدا به چین و کشورهای آسیای دور به خصوص ژاپن نیز سرایت کرد و امروزه به یکی از اصلی ترین دین مردم ژاپن تبدیل شده است. در ادامه شما را بیشتر با این دین و تفکرات آن آشنا خواهیم نمود.

اندیشه های بودایی گری
دین مردم ژاپن در اصل شینتو است ولی در ادامه بودایی هم به ادیان مورد پرستش مردم ژاپن اضافه شد. ژاپنی هایی که دین بودایی را قبول کرده اند در واقع اعتقاد دارند که مردم جامعه چهار طبقه اند که اولین آن شهریاران و جنگاوران، روحانیون، کشاورزان و تاجران و در نهایت برده ها می باشند. البته خود بودا اعتقاد داشته است که از طبقه شهریاران و جنگاوران می باشد ولی همواره خود و پیروان خود بر این اعتقاد راسخ می باشند که همه این طبقه ها با هم برابر و در واقع سرشت آن ها پاکزاد می باشد. این عقیده از حدود ۲۵۰۰ سال پیش تا به امروز به عنوان دین مردم ژاپن نیز مورد قبول مردم واقع شده است.

چهار عقیده شریف بودا
بر اساس دین مردم ژاپن که به بودا عقیده دارند، چهار حقیقت شریف در دین بودایی وجود دارد که با شناخت آنها می توان زندگی را آسان تر کرد. حقیقت اول، رنج و بیمار بودن انسان هاست. بر طبق آیین بودا انسان بیمار است و این بیماری را باید درمان کند پس رنج (Dukkha) اولین حقیقت انسان می باشد. پس از آن دلبستگی هایی است که عامل رنج در انسان می باشند، سومین عقیده شریف شناخت روش های درمان و در نهایت در چهارمین عقیده شریف بودایسم باید از روش هایی که برای درمان این بیماری تجویز می شود استفاده گردد. از نظر آیین بودا رنج ها در انواع روانی و جسمی وجود دارند و باید به طور کامل درمان شوند.

راه اصیل هشتگانه
دین مردم ژاپن همانطور که اشاره شد شینتو، بودایی و ریویو است و کسانی که به دین بودایی گرویده اند در واقع باید از یک راه اصیل هشتگانه تبعیت کنند تا بتوانند به رنج خود پایان دهند. البته بهتر است که در این مقاله به بررسی این هشت راه نپردازیم ولی بهتر است بدانید که این هشت راه به سه دسته بندی اصلی بینش، اخلاق مداری و تمرکز ذهنی دسته بندی می شوند. در واقع در ادیان ابراهیمی این روش ها به گونه ای بیان شده اند که انسان همواره در محضر خداست و این در حالی است که در باور مردم ژاپن، هر کس برای اینکه بتواند خود را از درد و رنج برهاند باید بتواند این راه اصیل هشتگانه را انجام دهد.

دین و سیاست در ژاپن
بر اساس دین و باور مردم شینتو که در ژاپن زندگی می کنند، امپراطور از نسل الهه خورشید به شمار می رود و قابل ستایش است و باید تمامی دستوراتی که امپراطور می دهد انجام داده شود. به همین خاطر ژاپن در سال های اواسط جنگ جهانی دوم وارد جنگ شد و آیین مردم ژاپن آن ها را وادار به جنگ کرد. به این دلیل که امپراطور های ژاپن همواره به دلیل ستایشی که از طرف مردم می شدند و خود را خدا می دانستند، سالیان سال به دستورات امپراطور احترام گذاشته بودند ولی در انتها به دلیل شکستی که در جنگ جهانی دوم متحمل شدند، امپراطور ژاپن اعلام کرد که دیگر الهه و پروردگاری به شمار نمی رود.

دین و سیاست ژاپن پس از جنگ جهانی دوم
دین مردم ژاپن همواره در سیاست غرق بوده است ولی پس از جنگ جهانی دوم این اوضاع تغییر کرد و دین و سیاست از هم دور شد و مردم هر چند سال یک بار نخست وزیر را انتخاب می کنند. در صورتی که به کشور ژاپن سفر کنید متوجه خواهید شد که پس از جنگ جهانی دوم که امپراطوری سیاستمداران ژاپن موظف شدند که از هر گونه پشتیبانی از هر دینی جلوگیری کنند چرا که تفکر پس از جنگ که در ژاپن غالب شد بر اساس تفکرات آمریکایی بوده و امروزه بسیاری از مردم به صورت شخصی دین خود را انتخاب کرده و عبادت می کنند و یا اصلا کسانی که نمی خواهند از دین پیروی کنند آزاد می باشند.

گسترش ادیان در ژاپن
دین مردم ژاپن غالبا شینتو می باشد و تلفیقی از آن یعنی طبیعت گرایی می باشد و دین ریویو نیز بین آنها بسیار محبوب می باشد ولی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم ژاپن امروزه به مذهب شینتو گرویده اند و یا در این دین به دنیا می آیند. همچنین دو درصد مردم ژاپن به دین مسیحیت گرویده اند که همین دین ابراهیمی بیشترین گسترش را در میان ادیان ابراهیمی در بین مردم ژاپن داشته است. همچنین باقی مردم ژاپن به دین بودایی گرویده اند البته این دین در قرن ۸ میلادی وارد ژاپن شد و به سرعت به یکی از ادیان مورد علاقه مردم ژاپن تبدیل شد و بسیاری از مردم به آن احترام می گذارند.

مردم ژاپن عقایدشان را بروز نمی دهند
دین در کشور ژاپن به عنوان یکی از شخصی ترین مسائل هر فرد تبدیل شده است و کسی اصولا در مورد دین و آیین و یا عبادات شما از شما سوالی نخواهد پرسید. همانگونه که گفته شد دین یک مسئله کاملا شخصی در بین مردم ژاپن به شمار می رود و کسانی که به دین شینتو نیز گرویده اند پس از جنگ جهانی دوم از پرستش امپراطور به عنوان یک خدا دست کشیده اند و او را الهه ای از خدایان نمی دانند. علاوه بر شخصی بودن دین، دین در هیچ یک از قوانین ژاپن جایی نداشته و سیاستمداران ژاپنی آن را به طور کامل از میان قانون های کشور ژاپن حذف کرده اند.

کلام آخر
دین مردم ژاپن بیشتر شینتو است و بسیاری از کسانی که در این کشور به دنیا می آیند دین شینتو را می پذیرند. برای اینکه وارد جامعه ژاپن شوید و یا اگر می خواهید با مردم ژاپنی دوست شوید بهتر است به دین مردم ژاپن احترام بگذارید و از کسی به صورت شخصی دینش را سوال نکنید. همچنین بهترین مکان های گردشگری ژاپن معابد شینتوئیسم به شمار می رود. دین مردم ژاپن بسیار به ملیت آنها وابسته است و امروزه کمتر کسی را می توانید پیدا کنید که ژاپنی نباشد و به دین شینتو گرویده باشد و همانگونه که می دانید بر باور مردم ژاپن، کامی ها دنیا را از جزایر هشتگانه ژاپن ایجاد کرده اند و در ادامه باقی بخش های دنیا به وجود آمده است

نویسنده: امین بابازاده

در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه اخذ ویزا و یا دریافت اقامت می توانید سوالات خود را از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت به شما جواب خواهند داد.

سوال جدید

مطالعه مطالب زیر نیز می توانید برای شما مفید باشد

یکی از زیباترین و دیدنی ترین شهر های جهان، شهر توکیو می باشد که شرقی ترین شهر جهان بوده و...

ژاپن کشوری است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و گستردگی شمالی –جنوبی از آب و هوای بسیار متنوعی در...

سفر به هیروشیما و گشت و گذار در جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی آن، خاطراتی به یادماندنی برای شما...

نظرت چی بود؟

0 نظر

دیدگاهی ارسال نشده است!

آژانس مسافرتی سفری دیگر